امروز خوب شروع نشد. اما یه روز خوب شد. یه روز که دوست دارم توی خاطرم بمونه. یه روز که برام مهمه و نمیخوام به هیچ قیمتی فراموشش کنم. میخوام فکرام یادم بمونه. دلم نمیخواد حسم به امروز، یه حس گذرا باشه. امیدوارم حفظش کنم :)