عقد خواهری به هم خورد. پدر داماد مریض شده و حالش اصلا خوب نیست. وسایلمو جمع کرده بودم که امروز راه بیفتم برم خونه. لباسم روبروم آویزونه و شده آینده دق.