تجربه ی این زندگی سی ساله (تا تاریخ فعلی در سال 1395) بهم نشون داده که نمیتونم در مورد اون چیزی که هستم مطمئن باشم
بنابراین وقتی خودم هر لحظه چیز جدیدی از خودم کشف میکنم، ترجیح میدم قضاوت غلطی از خودم اینجا مطرح نکنم
حرف زدن سخته چون آدم باید پای حرفایی که میزنه بایسته!