نیاز دارم ببخشمت

اما قبلش لازمه ازت عصبانی باشم!

یه خشم فعال، نه منفعل و مسخره!

قهر کردن ساده ترین کاره.