نیاز به دو عدد بلیط خیلی ارزان هواپیما برای تهران-مشهد برای صبح 21 بهمن

و دو عدد بلیط مجدداً ارزان مشهد-تهران برای 24 بهمن حوالی ساعت 3

شدیداً احساس می شود!

آیا امام رضا باید بطلبد یا جیب بنده؟ شاید هم هر دو!