همیشه شنیدیم که میگن کار امروز رو به فردا ننداز

اما این روزا به یه امید، کارم رو به فردا میندازم و میگم هنوزم فرصت انجامش رو دارم!

یه امید همراه با ترس