دوست جان: نظرت در مورد این طوسیه چیه. شیکه، نه؟

من: خیلی خوشگله اما پاشنه داره!

دوست جان: تو چرا همش کفش پاشنه تخت میپوشی؟ توی کفشات اصلاً ندیدم پاشنه بلند! ها چرا! دو سه تایی هست ولی اغلب تختن! اون دو سه تا رو هم فقط توی جاکفشیت دیدم. نمیپوشی که! بیا اینو بردار به اون تیپ طوسیت هم میاد.

من: فلسفه ی این کفش های ظریف پاشنه بلند جذاب، اینه که یه جنتلمن کنارت باشه که دستت رو دور بازوش حلقه کنی که بتونی درست راه بری. به درد من نمیخوره!

* گیشا - 23 دی 94