جدیداً یه مدلی شدم که یه سری کارهایی که فکر میکنم سخته و البته مهم، کلا ایگنور میکنم و میذارم تا لحظه آخر، بعد یهویی و بدون فکر انجامش میدم و بعد به خودم میخندم که خب چرا یه کم فکر نکردم بیشتر تا بهتر انجام بدم! :دی نمیدونم چه مَرَضیه. البته احتمالاً فقط من بهش دچار نیستم!