دیروز و امروز روزای خیلی بدی بود. شاید بهتر بود حتی ثبتش نمیکردم. چند تا قرار با خدا گذاشتم. امیدوارم رومو زمین نندازه.