یک دوره ای رینگتون موبایلم این بود: کلیک

بعد هر وقت گوشی ام زنگ میخورد خواهری سکته میکرد و دعوا میکرد که «این چیه؟؟ چرا اینو گذاشتی زنگ موبایلت؟» و جواب من این بود: «دوسش نداری؟ من که وقتی زنگ میخوره دلم نمیاد جواب بدم نیشخندخیال باطلقلب»

بعد باز یک دوره ای رینگتون موبایلم این بود: کلیک

دقیقا همان سناریوی بالا تکرار می شد با این تفاوت که خواهری میگفت «اصلا میشنوی این زنگ میخوره؟ حالا چرا این؟؟خنثی» و من باز پاسخ میدادم: «چون که وقتی این رینگتونمه، اصلا دلم نمیاد جواب بدم نیشخند»

الان باز بین انتخاب رینگتون هایی مثل اینها درگیرم و نمیدانم چه رینگتونی بگذارم که وقتی گوشی ام زنگ میخورد، دلم نیاید جواب بدهم! :)