یک وقت هایی هم مثل الان از خودم شدیداً بدم می آید! وقتی بعد از مدتها آمده ام خانه، و مامان هی اصرار میکند که همراهش بروم استخر؛ و من انقدر ذهنم درگیر است که حتی وقتی حرف می زند، نگاهش نمیکنم. بعد می رود لباس می پوشد و نیشش را تا بناگوشش باز می کند و مثل دختربچه هایی که می خواهند بروند سر کوچه، لی لی بازی کنند، با ذوق می پرسد «کسی نبود؟ بیا بریم، خوش میگذره ها» و بعد از مواجه شدن با سکوت من، باز هم لبخند می زند و می گوید «نمیای؟ من رفتم، خداحافظ» و من لطف می کنم و برای یک لحظه سرم را از این تبلت لعنتی بیرون می کشم و خداحافظی سردی میکنم و بعدش تازه میفهمم چه خبر شده!

این روزها مامان که حرف میزند، به چشمانش نگاه نمی کنم، انگار حوصله حرف هایش را ندارم. بگذارید یک اعتراف تلخ بکنم، این روزها وقتی مامان حرف میزند، از درون عصبانی می شوم و بدم نمی آید بگویم نمیخواهم حرفی بشنوم! حتی نمیتوانم این بدخلقی و بی حوصلگی خودم را بگذارم به پای اتفاقات اخیر. حس میکنم این حق را ندارم. بعد میفتم توی یک loop که الان واقعا رفتار زشتی کردم و باید شرمنده باشم؛ یا این که اصرار دارم در هر شرایطی همه را از خودم راضی نگه دارم؟! خب من هم حق دارم گاهی حوصله نداشته باشم، نه؟ ولی این را هم میدانم که اگر روزی مادر شوم دلم نمیخواهد چنین رفتاری از بچه هایم ببینم.

نمیدانم در ذهن مادرم چه میگذرد و چقدر به رفتارهای من و بچه های دیگرش عادت کرده و به دل نمی گیرد، یا به دل میگیرد و صدایش در نمی آید، اما امیدوارم وقتی در جایگاه مادرم باشم، درک کنم که ممکن است فرزندم حالش خوب نباشد.

+ شاید این اعصاب خوردی من بخاطر آن دو تا تلفن دیروزی باشد! وقتی توی دلت خوشحالی و حس سرفرازی میکنی که راه حلی پیدا کرده ای و پیروزِ مِیدانی، و بعد اتفاقی می افتد که راه حلت را قبل از بکار بستن، میزند حسابی شَل و پَل می کند، و مجبور می شوی به راه هایی فکر کنی که کمی برایت اُفت دارد، غیر از این هم نمی شود!

* باز هم شروع تدریس، از فردا! حوصله اش را ندارم به هیچ وجه! کاش این ترم قبول نمی کردم. به جایش مثلاً میچسبیدم به زبان، یا کارهای پشت گوش انداخته شده.

+++ یکی دیگر از دلایل بد بودنم فراموش کردن یک تشکر بسیار بزرگ است. از همین تریبون از جناب آقای علیرضا شیرازی عزیز، جناب مارک زاکربرگ، و جناب جک دورسی و همکارانشان، و جناب لری پیج و همکاران محترمشان کمال تشکر را دارم و از خداوند برایشان علو درجات و توفیق روزافزون طلب میکنم!