امروز شدیداً حس عقب بودن از دنیا را دارم. حس میکنم خیلی محدود شده ام و انگار یک عالمه از نورون های مغزم سوخته. یه جورهایی از خودم ناامید شدم انگار. چه کار باید کرد؟ چرا الان که این همه کار دارم و نمیدانم از کجا باید شروع کنم، این حس مسخره آمده سراغم. واقعا گند زدم؟؟