اینجا نقطه آغاز است. باید از یک جایی شروع کرد، مگر نه؟ خب قرار است آن نقطه و آن جا، همین جا باشد. قرار نیست سخنرانی و وراجی کنم. آمده ام بگویم که آمده ام فقط. همین. البته من در چنین مواردی قابل پیش بینی نیستم. میدانم ممکن است یکهو یک عالمه فکر به ذهنم برسد و بنشینم چندتاچندتا پست بنویسم و بعد بخوانمشان. شاید نیاز دارم برای خودم بنویسم و خودخوانی کنم. بشنوم خودم را. پس امروز شاید روز پرکاری اینجا داشته باشم! خوش آمدم!